Certifikace pro EAC, EAЭC (EAS, EAES )

Euroasijské  ekonomické  společenství a  Celní unie EAЭC (EAEC , EAES)

Je to sdružení států, které mají jednotný ekonomický prostor a tvoří EAЭC ( EAEC, EAES ) Euroasijské  ekonomické  společenství.  Protože se v názvu objevuje písmeno Э, používáme na stránkách všechny běžné přepisy zkratky, tj originální EAЭC i  transformované EAEC nebo EAES. 

V začátcích bylo společenství nazýváno pouze Celní Unii EAC EAS.  Projekt je částečně inspirován původní podobou Evropské Unie, kde platí jednotné předpisy pro pohyb zboží a tím odpadají vzájemné bariéry. Pro exportéry je to pomoc v tom, že platí jeden certifikát nebo certifikační dokument pro celé území EAЭC EAEC EAES a je pak jedno, do které země EAC EAS zboží jde.  Zároveň certifikace může být provedena v kterékoliv zemi z EAC EAS a platí pro všech 5 zemí.  

S během času, stejně jako v EU, dochází v EAЭC ke stálému upravování podmínek  pro uvedení výrobků na trh. což v praxi znamená  stále další a složitější nutné požadavky na výrobky a jejich certifikaci.  Proto obecně doporučujeme,  pokud máte perspektivu výbozu na trh EAЭC, neváhat s provedením certifikace, jednodušší to s časem nikdy nebude.  

Aktuálně jsou členy EAЭC EAES (EAC, EAS) :

Ruská Federace RF Russia    Bělorusko BY Belarus    Kazachstán KZ Kazakhstan   

Arménie AM Armenia    Kyrgyzstán KG Kyrgyzstan 

 

Technické  reglamenty TP EAЭC  TR EAES (dříve TP TC EAC, TR TS EAS ) 

Společné  předpisy pro povolení pohybu zboží na území EAЭC EAES ( dříve EAC, EAS) jsou řešeny Technickými Reglamenty TP EAЭC TR  EAES  (Techničeskij Reglament EAЭC  - dříve Techničeskij Reglament  TR TS). Zde jsou sice často přejímány předpisy a normy EN, ISO, IEC, ..., avšak nelze spoléhat na to, že převzetí je doslovné. Proto nelze paušálně potvrdit ( i když pravděpodobnost je vysoká ) , že když výrobek vyhovuje EU normám, je zajištěna jeho kompatibilita s Technickými reglamenty EAЭC - EAES. 

folder documentsNejčastěji používané Technické reglamenty EAЭC (TP EAЭC, dříve TP TC EAC) 

Vše záleží na číslu celního sazebníku vyváženého zboží a podle charakteru zboží, zdali toto nepodléhá i dalším předpisům kromě Technických Reglamentů - například potraviny pod fytoveterinární předpisy, chemické výrobky pod hygienické předpisy apd.  

Certifikát sootvestvija TP EAЭC ( TR TS EAES ) nebo Deklarace sootvestvija TP EAЭC ( TR TS EAES )

Pokud zboží spadá pod Technické  Reglamenty, musí se dělat certifikace podle těchto reglamentů, forma je buď Deklarace sootvetsvija TR EAES ( něco jako Prohlášení o shodě) anebo přímo Certifikát sootvestvija TR EAES ( Certifikát shody).

Tyto dokumenty může vystavit pouze autorizovaná osoba - certifikační orgán. Autorizaci těmto subjektům uděluje a kontroluje dohledový úřad Rostechnadzor.   
Certifikační dokumenty se ukládají na centrální server Celní správy EAЭC a tam si je pak dohledávají celní orgány při propuštění zboží dále do oběhu. 

Provedení povinné certifikace dovoluje pak použití na výrobku nebo obalu symbolu EAC 

Změny týkající se Test Reportů od 1.9.2018 v systému EAЭC EAES

Od 1.9.2018 platí zpřísněné  požadavky na provedení certifikace pro EAЭC EAES. Jedná  se o navýšení rozsahu vypracování  tzv. Test Reportů, které  jsou nedílnou součástí dokladů o provedené certifikaci. Nově se musí tyto Test Reporty vystavovat pro každý typ nebo typovou řadu výrobků i když tyto mohou mít společné celní zařazení.  Test Reporty se musí ukládat do neveřejné části registru provedených certifikací a registru provedených posouzení shody. Dále tamtéž musí být uloženy veškeré podklady, na základě kterých byl certifikační dokument vydán. V praxi to znamená, že veškeré podklady od výrobce zboží, které budou použity pro vystavení certifikačního dokumentu, budou na jejich serveru a budou k dispozici jejich kontrolním orgánům - RosTechNadzoru. Bude tak možné  kdykoliv dodatečně verifikovat, zdali se opravdu jedná o výrobek, který  prošel povinným procesem certifikace.  

Otkazočný list - potvrzení, že daný výrobek nepodléhá povinné certifikaci  

Pokud daný výrobek podle konkrétního čísla celního sazebníku TN-VED ( platný na území EAЭC) není výslovně uveden v interních dokumentech EAЭC EAES  jako předmět povinné certifikace,  vyřizujeme pro exportéry tzv. Otkazočný list, což je oficiální potvrzení certifikačního orgánu, že daný výrobek nespadá pod povinnou certifikaci.  

Je to velmi dobrý nástroj pro zamezení sporů a pochybností celních orgánů EAЭC EAES a pro předejití možných manipulativních požadavků těchto orgánů.  

folder documents

Vzory dokumentů a označení EAЭC EAES  

 

Technický passport podle GOST 2.601-2013

Pokud to Váš zákazník vyžaduje, jsme schopni po provedení certifikace na vyžádání zajistit i Technický passport  podle GOST 2.601-2013 ( obecná norma pro tvorbu technické dokumentace ) . 

Zobrazení: 2709